Column Arnold Heertje: 'Snelheid waarmee samenleving achteruit gaat neemt toe'

De eminente professor Arnold Heertje is in zijn column van vandaag erg kritisch over de ontwikkelingen in Nederland, de bezuinigingen en de economie. Hij zet de misstanden op een rij en geeft alternatieven.


Onnodig bouwen

Er worden kantoren gebouwd, hoewel de voorraad leegstaande kantoren aanzienlijk is. In veel gemeentes zijn winkelstraten aangelegd waarvoor geen belangstelling is.

Braakliggende bedrijfsterreinen zijn ten onrechte onttrokken aan open ruimte en natuur, omdat er geen belangstelling voor is van het bedrijfsleven.

Gemeente hebben zich op grote schaal vertild in het aankopen van grond, zodat zij nu moeten bezuinigen op jeugdzorg, bejaardenzorg en de veiligheid op straat. Hoewel er sprake is van krimp worden basisscholen gebouwd, vanwege werkgelegenheid, terwijl kinderen ontbreken. Als het aan de bouwwereld ligt worden in grote delen van het land woningen gebouwd, terwijl bewoners ontbreken.

Op de wegen mag 130 km worden gereden, waartegenover de luchtkwaliteit verslechtert en aan de gezondheid van de burgers schade wordt berokkend.

Onnodig wordt de A27 bij Utrecht verbreed, ten koste van natuur.

De kwaliteit van het onderwijs bij hogescholen In-Holland en de HVA is ver onder de maat, de Vrije Universiteit in Amsterdam takelt af en toch praat men over de fusie met de Universiteit van Amsterdam.

 

Luisteren?

Landelijk dwingt Plasterk fusies van gemeentes en provincies af, waardoor de menselijke maat in het maatschappelijk leven terzijde wordt geschoven.

Van luisteren naar de bevolking en lokale bestuurders is geen sprake, nu deze juist op het bevorderen van kleinschaligheid aandringen.

Bij de NOS is de managementlaag een waterhoofd vergeleken met de werkvloer. De publieke omroep gooit geld weg aan het onnodig veranderen van de namen van de netten in NPO.

Een deel van de werkloosheid in het land berust op de onmacht en onwil van instellingen als het UWV en de gemeentelijke bureaucratie, die immers vanwege hun eigen werkgelegenheid belang hebben bij het voortduren en zelfs groeien van de werkloosheid.

Het onderhoud van wegen en spoorwegen is niet langer toereikend om aan calamiteiten het hoofd te bieden. Voor de woningvoorraad geldt dezelfde vaststelling.

Kortom, naast de omvangrijke fraude en corruptie in het land kent ons land grootscheeps wanbeleid, verspilling van publieke gelden en het onverantwoord omgaan met onze natuurlijke leeefomgeving en het cultureel erfgoed.

 

Goed bezuinigen

Onder deze omstandigheden is het verbreden van de discussie over de maatschappelijke en economische effecten van de bezuinigingen geboden, omdat deze ook het voertuig zijn van het saneren en corrigeren van al hetgeen in het economisch leven al jaren verkeerd gaat.

Juist omdat tegenover de opsomming van de overheersende negatieve ontwikkelingen ook ontluikende, innovatieve krachten werkzaam zijn, is het onderkennen van de aard en kwaliteit van de bezuinigingen, naast hun omvang van groot gewicht.

Bezuinigingen die een einde maken aan de helft van de bureaucratie in de publieke sector en leiden tot het afschaffen van de CITO-Toets en de Stichting Leefplan Ontwikkeling (SLO), hebben een heel andere uitwerking op het wel en wee van de samenleving dan het terugschroeven van sociale uitkeringen. Het wordt tijd de productiecapaciteit van onze economie niet langer als een vast gegeven te beschouwen, doch vaker op te vatten als een positief te beïnvloeden variabele, mede door de bezuinigingen.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <strong> <em> <blockquote> <ul> <ol> <li> <img>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.