Over onze gebruikers

De gebruikers van onze lesmethode De Kern van de Economie zijn overwegend bevoegde docenten of leraren die zich intensief voorbereiden op een lesbevoegdheid economie. In beide gevallen is van belang dat docenten hun vak bijhouden. Door kennis te nemen van aanvullende literatuur, bijvoorbeeld over de achtergronden van de kredietcrisis en de wederopstanding van Keynes, maar ook door het kritisch volgen van de actualiteit aan de hand van kranten en tijdschriften. Deze docenten zijn zich goed bewust van het verschil tussen havo- en vwo-leerlingen. De aanleg en belangstelling voor economie van vwo-leerlingen is anders dan die van havo-leerlingen. De lessen hebben op basis van De Kern van de Economie dan ook een ander karakter. In het economie-onderwijs treft men op veel scholen de situatie aan dat vwo-leerlingen economieles krijgen alsof ze niet meer aankunnen dan een beschrijvende havo-aanpak. Dit heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit van de vwo-leerlingen, doch met de vakmatige lacunes die in de lerarenopleidingen zijn geslopen. Ouders van leerlingen ziet men dan ook in toenemende mate hun toevlucht nemen tot bijlessen voor hun kinderen. Dit is een betreurenswaardige ontwikkeling die wij moeten keren. Zelfstudie is dan van belang.
 

De vernieuwende elementen die in De Kern worden aangetroffen zijn mede bedoeld voor docenten die de lacunes in hun kennis en opleiding onderkennen. Daarom raden wij docenten aan voor de start van hun lessen eerst zelf goed te bestuderen hoe in onze boeken in de delen 1 en 2 wordt omgegaan met de speltheorie. Bij het havo in deel 1 het economisch rollenspel en daarna op verscheidene plaatsen met andere contexten het dilemma van de gevangenen. Bij het vwo in deel 1 het economisch rollenspel (hoofdstuk 2), daarna systematisch herhalen van het dilemma van de gevangenen, vervolgens hoofdstuk 8 over strategische spelen en in deel 2 de toepassing op marktvormen, speciaal oligopolie. Een weloverwogen voorbereiding op de eindexamens die men de komende jaren kan verwachten.
 

Ook met de wijze waarop wij andere theoretische onderwerpen hebben behandeld, zoals onvolledige informatie, kunnen docenten hun voordeel doen. Dit geldt ook voor het monetaire blok in de delen 2 van havo en vwo. Het ligt voor de hand dat in de komende jaren monetaire en financiële zaken ook als context veelvuldig aan de orde zullen zijn in de centraal schriftelijke eindexamens en bij het schoolexamen. Docenten die prijs stellen op ons advies zijn uiteraard in de gelegenheid ons via de contact-e-mailadressen te benaderen, in het bijzonder A. Heertje en H. de Graaf. Leerlingen die met ons in contact willen treden kunnen dezelfde route bewandelen. Het benutten van sociale media ten behoeve van zinvolle communicatie draagt bij aan onze ambitie in didactisch, maatschappelijk en wetenschappelijk opzicht de hoogste score te bereiken voor leerlingen en docenten.